Werkwijze

Werkwijze voor u als cliënt en voor gemeenten / consulenten WMO

Voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB), met een indicatie via de gemeente en voor particuliere cliënten:

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding kan op diverse manieren plaatsvinden:

    • via u

U kunt het contactformulier van Voorhuis SMD op deze website invullen.

    • via de huisarts

De huisarts zal u doorverwijzen naar de gemeente waarin u woont. De gemeente / consulent gaat samen met u bekijken wat nodig is. Ook kunt u, eventueel samen met uw huisarts, het contactformulier op deze website invullen. Dan kunnen wij u helpen bij het aanmelden bij uw gemeente.

    • via een contactpersoon / WMO consulent van uw gemeente

Indien de gemeente van mening is dat u begeleiding nodig heeft en dat Voorhuis SMD voor u passend is, dan kunt u zich samen aanmelden bij “Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening / Voorhuis SMD” of het contactformulier op deze site invullen.

Binnen 2- 5 dagen na aanvraag (afhankelijk van de urgentie) zal een intakegesprek plaatsvinden door Voorhuis SMD. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of desgewenst op een andere locatie.

Begeleidingsplan

Voorhuis SMD stelt samen met u als cliënt (en eventuele familie) een begeleidingsplan met de te behalen doelen op. Óf, in geval van de nieuwe Twentse werkwijze, de WMO consulent stelt samen met u de te behalen resultaten op (afsprakenoverzicht).

Het begeleidingsplan c.q. het afsprakenoverzicht vormt de basis van de begeleiding. In het plan worden de persoonlijke gegevens, de diagnose en een persoonsbeschrijving, de begeleidingsafspraken en de doelen/resultaten van de cliënt opgenomen. Hierin zal ook beschreven staan hoe er door de cliënt aan de doelen wordt gewerkt en welke begeleiding de cliënt hierbij krijgt. Dit geeft een helder zicht op de begeleiding die de cliënt kan verwachten.
We werken met een plan dat door beide partijen ondertekend wordt. Gedurende de begeleiding zal het begeleidingsplan, de aanpak en de voortgang besproken worden en gaan we kijken of dit tussendoor bijgesteld moet worden.

Zorgovereenkomst

Naast het begeleidingsplan zullen de cliënt en de begeleider een zorgovereenkomst ondertekenen. Hierin staan alle rechten en plichten voor beide partijen.
Bij een persoonsgebonden budget (PGB) beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw budget. In dat geval wordt een kopie van de zorgovereenkomst opgestuurd naar de SVB.

Dagen en tijden

Onze begeleiding kan in overleg met u als cliënt. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de eventuele indicatie die gesteld is door de contactpersoon/consulent van de gemeente. Wij werken flexibel en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Bereikbaarheid en locatie

Wij werken normaal gesproken tijdens kantoortijden echter zijn in noodzakelijke gevallen ook buiten kantooruren bereikbaar. Dit gaat altijd in overleg met u en uw begeleider. Bij spoed/crisis adviseren wij u om uw (huis)arts te benaderen.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, op het werk of elders waar de begeleiding gewenst is. De hulpvraag is hier leidend in.

Bekostiging

Er zijn meerdere mogelijkheden:

* In geval van een indicatie op basis van Zorg in Natura (ZIN) via uw gemeente: Voorhuis SMD stuurt elke maand een factuur naar de gemeente. U betaalt zelf elke maand een Eigen Bijdrage aan het CAK.
* In geval van een PGB via uw gemeente: de contactpersoon van de gemeente stelt vooraf het aantal noodzakelijke begeleidingsuren (een indicatie) en bijbehorend budget (PGB) vast. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget en betaalt hieruit de zorgverlener. U betaalt zelf elke maand een Eigen Bijdrage aan het CAK.

In sommige gevallen is Bijzondere Bijstand van uw gemeente mogelijk voor het betalen van de Eigen Bijdrage aan het CAK. Indien, via uw gemeente, een collectieve zorgverzekering bij Menzis mogelijk is (dit afhankelijk van u inkomen), kunnen de facturen Eigen Bijdrage CAK maandelijks bij Menzis worden gedeclareerd (100%). Uw begeleider kan u hierover verder informeren en u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij uw gemeente c.q. collectieve zorgverzekering bij Menzis.

* Alle particuliere cliënten ontvangen de factuur rechtstreeks van Voorhuis SMD.

U krijgt als cliënt altijd inzage in de uren die wij aan begeleiding hebben besteed.

Indien er geen sprake is van een indicatie dan bepaalt u als cliënt, samen met de begeleider, het aantal uren begeleiding en het uurtarief. U krijgt een overzicht met de gemaakte afspraken die u samen met de begeleider ondertekent.

Privacy en vertrouwelijke informatie

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als Voorhuis SMD houden wij ons aan deze nieuwe wet en gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en het vertrouwen dat u in ons stelt. Bij aanvang van de zorg worden onze werkwijze op het gebied van de AVG nader toegelicht, uw privacy uitvoerig met u besproken en de nodige formulieren ondertekend.
Indien wij informatie moeten opvragen of delen met instanties of familieleden, vragen wij u altijd eerst om toestemming (m.b.v. een getekend Toestemmingsformulier) en vertrouwelijke gegevens worden slechts via een beveiligde e-mail (Zivver) gedeeld.

Beleidsplan
In ons Beleidsplan 2019 – 2021 is diverse informatie over Voorhuis SMD te vinden. Dit beleidsplan is, desgewenst en met opgaaf van reden, op te vragen via info@voorhuis-smd.nl.

Cliënttevredenheid
Voorhuis SMD laat iedere 2 jaar een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitvoeren door People Graphics. Met behulp van de analyses en resultaten uit de CTO rapportage werkt onze organisatie gericht en concreet aan verbetering en klantgerichtheid.

HKZ certificering
Voorhuis SMD is sinds mei 2020 in het bezit van een HKZ certificaat. Dit bevestigt dat wij de organisatie goed op orde hebben en daar zijn wij – uiteraard – best trots op!