Werkwijze

Werkwijze voor u als cliënt en voor gemeenten / consulenten WMO

Voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB), met een indicatie via de gemeente en voor particuliere cliënten:

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding kan op diverse manieren plaatsvinden:

  • via u
  • U kunt het contactformulier van Voorhuis SMD op deze website invullen.

  • via de huisarts
  • De huisarts zal u doorverwijzen naar de gemeente waarin u woont. De gemeente / consulent gaat samen met u bekijken wat nodig is. Ook kunt u, eventueel samen met uw huisarts, het contactformulier op deze website invullen. Dan kunnen wij u helpen bij het aanmelden bij uw gemeente.

  • via een contactpersoon / WMO consulent van uw gemeente
  • Indien de gemeente van mening is dat u begeleiding nodig heeft, dan kunt u zich aanmelden bij Coöperatie Zorgondernemers Twente, met hierbij de vermelding “Voorhuis sociaal-maatschappelijke dienstverlening / Voorhuis SMD”, of het contactformulier op deze site invullen.

Binnen 2- 5 dagen na aanvraag (afhankelijk van de urgentie) zal een intakegesprek plaatsvinden door Voorhuis SMD. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of desgewenst op een andere locatie.

Begeleidingsplan

Samen met de cliënt (en eventuele familie) wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Het begeleidingsplan vormt de basis van de begeleiding. In het plan worden de persoonlijke gegevens, de diagnose en een persoonsbeschrijving, de begeleidingsafspraken en de doelen van de cliënt opgenomen. Hierin zal ook beschreven staan hoe er door de cliënt aan de doelen wordt gewerkt en welke begeleiding de cliënt hierbij krijgt. Dit geeft een helder zicht op de begeleiding die de cliënt kan verwachten.
We werken met een plan dat door beide partijen ondertekend wordt. Gedurende de begeleiding zal het begeleidingsplan, de aanpak en de voortgang besproken worden en gaan we kijken of dit tussendoor bijgesteld moet worden.

Zorgovereenkomst

Naast het begeleidingsplan zullen de cliënt en de begeleider een zorgovereenkomst ondertekenen. Hierin staan alle rechten en plichten voor beide partijen. De zorgovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd ondertekend en heeft een opzegtermijn van 1 maand. Bij een persoonsgebonden budget (PGB) beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw budget. In dat geval wordt een kopie van de zorgovereenkomst opgestuurd naar de SVB.

Dagen en tijden

Onze begeleiding kan in overleg met u als cliënt. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de eventuele indicatie die gesteld is door de contactpersoon van de gemeente. Wij werken flexibel en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Omdat wij binnen de Coöperatie Zorgondernemers Twente met andere zorgprofessionals samenwerken, is er altijd iemand aanwezig waar u op terug kunt vallen.

Bereikbaarheid en locatie

Wij werken normaal gesproken tijdens kantoortijden en zijn in principe alleen in noodzakelijke gevallen buiten kantooruren bereikbaar. Dit gaat in overleg met u en uw begeleider. Bij spoed/crisis adviseren wij u om uw (huis)arts te benaderen.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, op het werk of elders waar de begeleiding gewenst is. De hulpvraag is hier leidend in.

Bekostiging

Er zijn meerdere mogelijkheden:

* In geval van een indicatie op basis van Zorg in Natura via uw gemeente: Voorhuis SMD stuurt elke 4 weken een factuur naar Coöperatie Zorgondernemers Twente. De Coöperatie geeft dit, digitaal, door aan uw gemeente. U betaalt zelf elke 4 weken een eigen bijdrage aan het CAK.
* In geval van een PGB via uw gemeente: de contactpersoon van de gemeente stelt vooraf het aantal noodzakelijke begeleidingsuren (een indicatie) en bijbehorend budget (PGB) vast. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget en betaalt hieruit de zorgverlener. Voorhuis SMD stuurt elke maand een factuur naar de SVB. U betaalt zelf elke 4 weken een eigen bijdrage aan het CAK.
* U ontving in 2014 al een PGB via Menzis zorgkantoor en u had in 2015 nog een geldige indicatie: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert per 1 januari 2015 uw budget en betaalt hieruit de zorgverlener. Voorhuis SMD stuurt maandelijks een factuur naar de SVB. U betaalt zelf een eigen bijdrage aan het CAK.
In sommige gevallen is Bijzondere Bijstand van uw gemeente mogelijk voor het betalen van de Eigen Bijdrage aan het CAK. Uw begeleider kan u hierover verder informeren.
In 2015 heeft uw gemeente contact met u opgenomen om uw situatie te bespreken en de indicatie opnieuw te beoordelen. Zie hierboven wat voor u van toepassing is.
* Alle particuliere cliënten ontvangen de factuur rechtstreeks van Voorhuis SMD.

U krijgt als cliënt altijd inzage in de uren die wij aan begeleiding hebben besteed. In sommige situaties is er Bijzondere Bijstand voor de eigen bijdrage aan het CAK mogelijk. Uw begeleider kan u hierover informeren en u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij uw gemeente.

Indien er geen sprake is van een indicatie dan bepaalt u als cliënt, samen met de begeleider, het aantal uren begeleiding en het uurtarief. U krijgt een overzicht met de gemaakte afspraken die u samen met de begeleider ondertekent.

Privacy en vertrouwelijke informatie

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als Voorhuis SMD houden wij ons aan deze nieuwe wet en gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en het vertrouwen dat u in ons stelt.
Indien wij informatie moeten opvragen of delen met andere instanties, vragen wij u altijd eerst om toestemming en indien nodig worden vertrouwelijke gegevens via een beveiligde e-mail gedeeld.